พบเอกสารทั้งหมด 274 รายการ   หน้า 1/28  
  1 หน้ามอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (05/01/2555)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน (11/01/2555)
  1 หน้าแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายงานรับผิดชอบการดำเนินงาน ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  (11/01/2555)
  1 หน้าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ (นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง, นางวัลจรีย์ ระมั่น, นางอังคณา พันธุ์กสิกร, นายอนุชา หาญสถิตย์) (11/01/2555)
  1 หน้าย้ายข้าราชการ (นายสุชาติ เหรียญทอง) (11/01/2555)
  1 หน้ารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ (นายบุญชู อัญญะโพธิ์) (16/01/2555)
  1 หน้าการตัดโอนตำแหน่ง และย้ายพนักงานราชการ (18/01/2555)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน และคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ปี พ.ศ. 2555  (20/01/2555)
  1 หน้ายกเลิกการมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ (นางสาวขนิษฐา เหล็กเพชร) (20/01/2555)
  1 หน้าแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน (24/01/2555)
  เลือกหน้าแสดงผลลัพธ์