พบเอกสารทั้งหมด 259 รายการ   หน้า 1/26  
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 (10/01/2550)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชน บนพื้นที่สูง (10/01/2550)
  1 หน้าเลื่อนข้าราชการ (นางสุคนธ์ทิพย์ โยธาศรี) (19/01/2550)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน (07/02/2550)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (08/02/2550)
  1 หน้าเลื่อนข้าราชการ จำนวน 8 ราย (1.นายคำนวณ บุญคุณ, ..., 8.นายณรงค์ศักดิ์ นรากูล) (26/01/2550)
  1 หน้าย้ายข้าราชการ (นายธีรวิทย์ กลิ่นขำ, นายชัยสิทธิ ปรางแฉ่ง) (07/02/2550)
  1 หน้าแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (นายศรจิตร ศรีณรงค์) (20/02/2550)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการช่วยเหลือและตอบแทนข้าราชการในสภาวะอุทกภัย (21/02/2550)
  1 หน้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการของ กรมพัฒนาที่ดิน (21/02/2550)
  เลือกหน้าแสดงผลลัพธ์