พบเอกสารทั้งหมด 24 รายการ   หน้า 1/3  
  1 หน้าขออนุมัติหลักการและงบประมาณดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้กิจกรรมหลักที่ 22 และกิจกรรมหลักที่ 39 (01/04/2562)
  1 หน้าแผนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 (01/04/2562)
  1 หน้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2562 (02/04/2562)
  1 หน้าขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการเเละประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ จังหวัดหนองคาย และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท (04/04/2562)
  1 หน้าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเชียงราย แพร่ และนครศรีธรรมราช (04/04/2562)
  1 หน้าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงคุณภาพดินภายใต้โครงการบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (04/04/2562)
  1 หน้าการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร (05/04/2562)
  1 หน้าการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ (10/04/2562)
  1 หน้าโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร (11/04/2562)
  1 หน้าขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตร (เพิ่มเติมรอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 (11/04/2562)
  เลือกหน้าแสดงผลลัพธ์