พบเอกสารทั้งหมด 22 รายการ   หน้า 1/3  
  1 หน้าการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (01/02/2562)
  1 หน้ารายงานผลการดำเนินงานโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ของกรมพัฒนาที่ดิน (01/02/2562)
  1 หน้าสรุปประเด็นการหารือปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) (06/02/2562)
  1 หน้าการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (08/02/2562)
  1 หน้ารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2561  (12/02/2562)
  1 หน้าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 28 มกราคม 2562  (12/02/2562)
  1 หน้าขออนุมัติหลักการและงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอด กลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2562 (15/02/2562)
  1 หน้าการเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค (18/02/2562)
  1 หน้าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562) (04/02/2562)
  1 หน้าขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) (18/02/2562)
  เลือกหน้าแสดงผลลัพธ์